Utjecaj sociodemografskih obilježja na percepcije studenata o zdravlju i prehrani

Autori: Ružica Lončarić, Sanja Jelić, Zrinka Tolušić

Ključne riječi: studenti, prehrana, zdavlje, sociodemografska obilježja


Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, V. Preloga 1, Osijek (sajelic@pfos.hr)

Sažetak

Do promjene u prehrambenim navikama pojedinaca, pa tako i studenata, dolazi ne samo zbog životne dobi, odlaska iz obitelji već i zbog različitih vanjskih činitelja i globalnih trendova uravnotežene i raznovrsne prehrane. Hrana visoke nutritivne vrijednosti, odnosno uravnotežena i raznovrsna hrana, postaje osnova brige o zdravlju. Cilj ovoga rada je utvrditi stavove studenata o prehrani i zdravlju te utjecaj sociodemografskih obilježja studenata na percepcije o prehrani i zdravlju. Za prikupljanje podataka korištena je metoda ankete, a kao instrument korišten je anketni upitnik (N = 384). Istraživanjem je utvrđeno kako najveći dio studenata percipira da ima dovoljno znanja o zdravlju i “zdravoj” prehrani, a stječu ih ponajprije putem interneta. Mjesto boravka, odnosno odlazak iz obitelji na studij i samostalan život generalno pogoršavaju kvalitetu prehrane, dok bolji ekonomski status, odnosno veći financijski budžet studenata ima povoljan utjecaj na kvalitetu prehrane. Većina studenata koji žive u studentskom domu smatraju da su se prije upisa na studij pravilnije hranili, odnosno da su u obiteljskom domu manje konzumirali nezdrave hrane. Ova činjenica trebala bi biti poticaj institucijama te studentskim domovima i restoranima na aktivnosti (plakati, radionice, seminari, novi, raznovrsniji jelovnici, itd.) koje će utjecati na stjecanje više znanja o povezanosti hrane i zdravlja.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 7:2017 (1) 35-45]