Upute autorima

Časopis Agroeconomia Croatica (ISSN 1333-2422), kojega publicira Hrvatsko agro-ekonomsko društvo, objavljuje izvorna istraživanja iz sljedećih polja: agrarna politika, organizacija i upravljanje u poljoprivredi, ekonomika poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, tržište i marketing u poljoprivredi, financiranje i kreditiranje u poljoprivredi, agrarna i ruralna sociologija, poljoprivredno školovanje, poljoprivredno zakonodavstvo, institucijska podrška poljoprivredi, agrarna povijest, ekonomika agroindustrije i informatika u poljoprivredi.

Radovi će biti recenzirani od najmanje 2 recenzanta (jedan strani i jedan domaći recenzent) iz odgovarajućih područja i lektorirani. Recenzenti obavljaju kategorizaciju radova: izvorni znanstveni članak, (original scientific paper), pregledni članak (review paper), prethodno priopćenje (preliminary communication), izlaganje za znanstvenom skupu (conference paper), stručni članak (professional paper). U radu tiskanom na hrvatskom jeziku engleske verzije Naslova, Sažetka i Ključnih riječi dolaze na kraju rada, iza poglavlja Literatura, i obrnuto.

Radovi se šalju u uredništvo časopisa eletroničkim oblikom (e-mail: Ruzica.Loncaric@pfos.hr), a mora­ju zadovoljiti slijedeće tehničke propozicije:

 • Opseg rada, uključujući tekst, tablice, grafikone i slike (te naslov, sažetak i kljucne rijeci na hrvatskom i en­gleskom jeziku) je do 8 stranica.
 • Margine 3,0 cm lijevo, 2,5 cm gore, dolje i desno.
 • Koristiti jednostruki prored (single space) s poravnatim marginama (justified alignment)
 • Naslov rada, popis autora i podnaslovi imaju lijevo poravnanje (left alignment)
 • Za popis literature koristiti viseći prvi red (hanging indent) veličine 0,5 cm.
 • Stranice se ne numeriraju.
 • Tekst treba pisati u Microsoft Wordu verzija 2003 na više, font Times New Roman veličine 12 tocaka.
 • Naslov rada pisati malim slovima podebljano i veličine 14 tocaka.
 • Autore (puna imena i prezimena autora) veličine 12 tocaka.
 • Adrese veličine 11 tocaka, kurziv.
 • Podnaslove malim slovima, podebljano veličine 12 tocaka.
 • Za razmake se koriste isključivo prazni redovi (veličine 12 tocaka) i to: prije podnaslova, između naslova i popisa autora, između popisa i adresa autora, prije naslova tablice i poslije tablice.
 • Početak poglavlja (odlomka) u tekstu ne smije se uvlačiti tabulator tipkom, a odlomak razdijeliti tipkom enter.

Radovi u pravilu sadrže:

NASLOV: treba biti što kraći, informativan, pisan tiskanim (podebljanim) slovima, font 14. Ispod na­slova dolaze inicijali imena i prezimena autora bez akademske titule, a iznad prezimena označiti ekspo­nentom ukoliko autori nisu iz iste ustanove. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti i e-mail (u zagradi).

SAŽETAK: treba sadržavati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. U ovoj formi sažetak treba biti kraći (dozvoljeno 700 slova uključujući razmake između rijeci). Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.

UVOD: izlaže se ideja i cilj provedenih istraživanja, a može se dati i vrlo selektivan osvrt na litera­ture.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA: mora sadržavati dovoljno podataka da bi drugi istraživači mogli bez dodatnih informacija ponoviti pokuse. Za poznate metode i tehniku istraživanja navodi se autor i litera­ture.

REZULTATI I RASPRAVA: opisuju se utvrđene činjenice i zakonitosti, objašnjavaju pojave te potvrđuje ili negira postavljena hipoteza. U raspravi treba usporedbom s radovima drugih autora potkrijepiti značaj vlastitih istraživanja. Treba voditi računa da se isti podaci ne ponavljaju u tablicama, grafikonima te ponovno u tekstu.

ZAKLJUČAK: sadrži sintezu istraživanja i rezultata. Pri njegovom pisanju važna je postupnost u izla­ganju.

LITERATURA: piše se abacednim redom s rednim brojem ispred prvog autora, s punim podacima (au­tori, godina, naziv reference, izdavač, mjesto izdavanja, stranice).

Tablice (širina tablice od lijeve do desne margine), grafikoni i fotografije (crno bijele s visokim kontras­tom) moraju biti uključeni u tekst. Brojeve tablica i naslove pisati iznad tablica. Za odvajanje sadržaja u tablicama koristiti minimalan set isključivo vodoravnih crta debljine 0,5 točaka. Ilustracije i grafikoni se također numeriraju, a brojeve pisati ispod grafikona.

Zadnju verziju rada, ispravljenu prema primjedbama recenzenata, treba poslati Uredništvu 

e-mailom (Ruzica.Loncaric@pfos.hr).
 
 
Predložak za pisanje rada – klik za download