7
srp

Mogućnosti razvoja tematskog turizma u ruralnim područjima: studija slučaja Božićnog sela

Autori: Toni Popović1, Renata Relja2, Anita Marasović1

1Odsjek za sociologiju. Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split (tpopovic1@ffst.hr)
2Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split

Sažetak

Predmet je istraživanja Božićno selo u Gornjem Dolcu (Omiš) kao primjer tematskog turizma u ruralnom području. Istraživanje je provedeno krajem svibnja i početkom lipnja 2020. godine metodama upitnika (ankete) i polustrukturiranog intervjua. Anketiranje je obuhvatilo 193 posjetitelja Božićnog sela. Primarni se interes odnosio na motive dolaska ovom području i iskustva posjete. Razmotreni su zadovoljstvo ispitanika Božićnim selom, kao i njihove procjene o načinima poboljšanja ponude ovog primjera ruralnog turizma. Rezultati ankete upućuju na božićnu estetiku i faunu (domaće životinje) kao osnovne motive posjete. Urbana populacija čini pretežni profil posjetitelja koje privlače tradicijski blagdanski i ruralni motivi. Većina je ispitanika (89,6 %) zadovoljna Božićnim selom i preporučili bi ga svojim prijateljima i poznanicima. Polustrukturiranim su intervjuom razmotreni poduzetnički aspekti bavljenja tematskim turizmom iz perspektive vlasnika Božićnog sela. Analizirana je motivacija za pokretanje Božićnog sela, utjecaj Božićnog sela na ruralnu zajednicu i doprinos promociji lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te daljnji planovi s obzirom na pandemiju uzrokovanu novim koronavirusom (COVID-19).

Ključne riječi: ruralni turizam, tematski turizam, Božićno selo, Gornji Dolac, studija slučaja


Development opportunities of thematic tourism in rural areas: a case study of the Christmas theme park Božićno selo

Abstract

The subject of study is Božićno selo in Gornji Dolac (Omiš) as an example of thematic tourism in rural areas. The research was conducted in late May and early June 2020 using survey and semi-structured interview methods. The survey included 193 visitors of Božićno selo. The main interest was related to the motives of arrival and the experiences of the visit. Respondents’ satisfaction regarding Božićno selo was discussed, as well as their assessments on ways of further improvement of this example of rural tourism. The survey results point to Christmas aesthetics and fauna (domestic animals) as the main motives for the visit. The urban population represents the predominant profile of visitors who are attracted by traditional holiday and rural motives. Respondents are mostly satisfied with Božićno selo (89.6%). They are ready to recommend it to their friends and acquaintances. In a semi-structured interview, the entrepreneurial aspects of dealing with thematic tourism were discussed from the insider perspective of the owner of Božićno selo. The motivation for starting the business, its impact on the rural community, and contribution to promotion of local family farms, in addition to further plans respecting the novel coronavirus crisis, were discussed.

Keywords: rural tourism, thematic tourism, Božićno selo, Gornji Dolac, case study


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2022/07/AEC-2022-01-5.pdf