7
srp

Percepcija važnosti inovacija i savjetodavne službe za razvoj poljoprivrednog gospodarstva

Autori: Magdalena Zrakić Sušac, Marko Oršolić, Ivo Grgić, Đurđica Žutinić

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska (mzrakic@agr.hr)

Sažetak

Cilj rada je utvrditi percepcije poljoprivrednika o utjecaju inovacija na razvoj poljoprivrednog gospodarstva te ulozi savjetodavne službe u širenju inovacija. Istraživanje je provedeno 2021. godine korištenjem online upitnika na prigodnom uzorku 30 poljoprivrednih gospodarstava s područja Slavonije. Većina ispitanih smatra da su hrvatski poljoprivrednici skloni inovacijama, a kao prednosti uvođenja inovacija ističu povećanje kvalitete proizvoda i smanjenje troškova proizvodnje. Za uvođenje i pravilno korištenje inovacija poljoprivrednici ističu potrebu edukacije i informiranosti. Usluge savjetodavne službe najčešće koriste u domeni promjene tehnologije proizvodnje i prijave na natječaje za mjere ruralnog razvoja i potpore u poljoprivredi. Trećina (33,3 %) ispitanika percipira savjetodavnu službu najvažnijim kanalom prijenosa znanja i informacija o inovacijama do poljoprivrednika, iako se slažu s tvrdnjom da je prenošenje znanja o inovacijama do poljoprivrednika sastavni dio posla savjetnika (M=3,67).

Ključne riječi: savjetodavna služba, inovacije, poljoprivredno gospodarstvo


Perception of the importance of innovation and advisory services for agricultural development

Abstract

The aim of this paper is to determine farmers’ perceptions of the impact of innovation on the development of the agricultural sector and the role of the extension service in the diffusion of innovation. The research was conducted in 2021 using an online questionnaire in a sample of 30 farms from Slavonija. Most of the respondents believe that Croatian farmers are ready to introduce innovations and that the benefits of introducing innovations are higher product quality and lower production costs. When introducing and properly using innovations, farmers emphasize education and information. Extension services are most frequently used in the area of production technology conversion and applying for rural development tenders and agricultural support measures. One third (33.3%) of the respondents consider extension as the main channel for transferring knowledge and information about innovations to farmers, although they agree with the statement that transferring knowledge about innovations to farmers is an integral part of the extensionist’s work (M = 3.67).

Keywords: advisory service, innovation, agriculture


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2022/07/AEC-2022-01-4.pdf