7
srp

Razvoj poljoprivrednih gospodarstava uz potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Autori: Ivan Janić1, Tihana Sudarić2, Ružica Lončarić2

1Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, Republika Hrvatska, poslijediplomant doktorskog studija Agroekonomika (viaknjigovodstvo@gmail.com)
2Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Vladimira Preloga 1, Osijek, Republika Hrvatska

Sažetak

Ruralni razvoj podrazumijeva integralni i višesektorski razvoj ruralnih područja. Cjeloviti i održivi razvoj ruralnih područja bitan je za razvoj cjelokupne ekonomije u Republici Hrvatskoj. Njihov cjeloviti razvoj suočava se s brojnim problemima kao što su iseljavanje i starenje stanovništva te općenito loša gospodarsko-ekonomska situacija u jugoistočnom dijelu Europe. Održivost je ključna komponenta razvojnog procesa na poljoprivrednom tržištu. Održivost je također bitna za kontinuirani i postojani rast društva, gospodarstva i okoliša u cjelini. Nedovoljan razvoj ruralnih područja posljedično dovodi do nestabilnih fluktuacija u društvenom, gospodarskom i političkom sektoru. Cilj rada je analizirati implementaciju mjera u okviru Prioriteta 2. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske i njihov utjecaj na razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Prema analiziranim podacima istraživanja u završnom djelu rada izveden je relevantan zaključak o pozitivnim rezultatima implementacije mjera što se očituje u povećanom broju zaposlenih u poljoprivredi, povećanju broja poljoprivrednih gospodarstava i povećanom udjelu bruto dodane vrijednosti poljoprivrede u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske.

Ključne riječi: poljoprivredna gospodarstava, program ruralnog razvoja, mjere za poljoprivrednike, ruralni razvoj


Development of agricultural holdings with the support of the Rural Development Program of the Republic of Croatia

Abstract

Rural development implies integral and multisectoral development of rural areas. Integral and sustainable development of rural areas is important for the development of the entire economy in the Republic of Croatia. Their overall development faces a number of problems, such as emigration and population aging, and the generally poor economic situation in south-eastern Europe. Sustainability is a key component of the development process in the agricultural market. Sustainability is also essential for the continuous and sustainable growth of society, the economy and the environment as a whole. Insufficient development of rural areas consequently leads to unstable fluctuations in the social, economic and political sectors. The aim of this paper is to analyze the implementation of measures within Priority 2 of the Rural Development Program of the Republic of Croatia and their impact on the development of agricultural holdings. According to the analyzed research data, the final part of the paper draws a relevant conclusion on the positive results of the implementation of measures, which is reflected in the increased number of employees in agriculture, increase in the number of agricultural holdings and increased share of gross value added in total GDP.

Key words: agricultural holdings, rural development program, measures for farmers, rural development


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2022/07/AEC-2022-01-8.pdf