14
sij

Praćenje Strategije za biogospodarstvo EU – pregled odabranih indikatora

Autori: Tihana Kovačićek, Ramona Franić, Mateja Jež Rogelj, Ornella Mikuš

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, zagreb, Hrvatska (tkovacicek@agr.hr)

SAŽETAK

Prelazak na načine proizvodnje i potrošnje koji poštuju ekološka ograničenja postaje sve važnije. Kako bi doprinijela ispunjenju ciljeva Pariškog sporazuma, EU donosi strategije za prelazak na održivo i kružno biogospodarstvo, među kojima je i Strategija za biogospodarstvo iz 2018. godine. Strategija ima pet ciljeva, a praćenje njihova ostvarivanja je javno dostupno putem internetske stranice Centra znanja za biogospodarstvo. Trenutno su dostupni podaci za 42 indikatora. Definirano je i novih 125 indikatora za koje će podaci biti dostupni u budućnosti. Cilj rada je utvrditi ostvarenost ciljeva postavljenih Strategijom za biogospodarstvo iz 2018. s osvrtom na četiri države. Za svaki od pet ciljeva EU strategije za biogospodarstvo odabran je po jedan indikator. U svim odabranim indikatorima se ostvario napredak na razini EU-27.

Ključne riječi: biogospodarstvo, održivost, EU-27, praćenje, indikatori


Monitoring the EU Bioeconomy Strategy – overview of selected indicators

ABSTRACT

The transition to modes of production and consumption that respect ecological limits is increasingly important. To help meet the goals of the Paris Agreement, the EU is adopting strategies for the transition to a sustainable and circular bioeconomy, including the 2018 Bioeconomy Strategy. The Strategy has five goals, and monitoring of their achievement is publicly available through the Bioeconomy Knowledge Center website. Data for 42 indicators are currently available. In addition, 125 new indicators have been defined for which data will be available in the future. The aim of the paper is to identify the achievement of the 2018 Bioeconomy Strategy goals, with reference to four countries. One indicator was selected for each of the five objectives of the EU Bioeconomy Strategy. Progress has been made on all selected indicators at the EU-27 level.

Key words: bioeconomy, sustainability, EU-27, monitoring, indicators


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/01/AEC-2022-02-09.pdf