13
sij

Stanje i perspektiva razvoja ekološke poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj

Autori: Ana Crnčan1, Tihana Sudarić1, Jelena Kristić1, Matea Rukavina2

1Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek (acrncan@fazos.hr)
2Studentica preddiplomskog studija „Poljoprivreda“, smjer Agroekonomika, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek

SAŽETAK

Svrha ekološke poljoprivrede je proizvodnja hrane sa svrhom zaštite zdravlja ljudi, prirode i okoliša te krajnjeg korisnika. Cilj rada je analiza okruženja i važnijih karakteristika ekološke proizvodnje radi identifikacije strateških čimbenika koji mogu utjecati na budućnost iste. Udio površina pod ekološkom proizvodnjom u odnosu na ukupno korištene poljoprivredne površine u razdoblju od 2007. do 2021. godine povećao se za 7,63 postotna boda. Ekološka proizvodnja te mogućnost stvaranja ekoloških proizvoda veće dodatne vrijednosti koji se temelji na znanju i vještinama proizvođača mogu rezultirati inovativnim proizvodima s ciljem postizanja održive proizvodnje i ostvarenja konkurentske prednosti ekoloških proizvođača.

Ključne riječi: ekološka proizvodnja, analiza okruženja, konkurentska prednost


Status and perspectives of the development of organic agriculture in the Republic of Croatia

ABSTRACT

The purpose of organic production is to protect human health, nature and the environment, as well as end users.. The aim of the paper is to analyze the environment and the most important characteristics of organic production in order to identify strategic factors that can influence future development. The share of areas under organic production in relation to the total used agricultural areas in the period from 2007 to 2021 increased by 7.63 percentage point. Organic production and the possibility of creating organic products of greater added value based on the knowledge and skills of producers can result in innovative products with the aim of achieving sustainable production and realizing the competitive advantage of organic producers.

Key words: organic production, environmental analysis, competitive advantage


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/01/AEC-2022-02-03.pdf