14
sij

Uloga i važnost promocijskih aktivnosti pri kupnji povrća

Autori: Jelena Kristić1, Marlena Brus2, Ružica Lončarić1, Sanja Jelić Milković1

1Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek, Republika Hrvatska (jkristic@fazos.hr)
2Studentica diplomskog sveučilišnog studija „Agroekonomika“, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek,
Republika Hrvatska

SAŽETAK

Mali se proizvođači povrća, kako bi opstali i konkurirali na tržištu, trebaju posvetiti svim segmentima koji mogu poboljšati njihovo poslovanje, pa tako i promociji svojih proizvoda. Kako bi se kupovne odluke kupaca mogle promijeniti u korist malih proizvođača, u ovom radu je istraženo kako na ispitanike na području Osječko-baranjske županije utječe promocija povrća te koje su njihove preferencije i mišljenja vezana za promociju pri kupnji povrća. Većina ispitanika tvrdi da bi više kupovali povrće manjih proizvođača da oni aktivnije ulažu u promociju svojih proizvoda. Najbolji načini promocije povrća za ispitanike su putem društvenih mreža (Facebook, Instagram), putem letaka i tiskanih oglasa u novinama te putem televizije. Najvažnije im je prilikom promocije povrća saznati informacije o cijeni, izgledu (veličina, oblik, boja) i podrijetlu proizvoda. Prilikom kreiranja promocije na društvenim mrežama, najprivlačniji oglasi za ispitanike su u kombinaciji teksta i slike. Ispitanici tvrde da ih kod unaprjeđenja prodaje najviše privlače akcije, a kod sekundarnih promocijskih aktivnosti najveći utjecaj ima promocija od usta do usta. Provedeno istraživanje može pomoći malim proizvođačima u kreiranju idealnog promocijskog miksa u prodaji povrća i dobivanju ostalih informacija koje će poboljšati uspješnost u poslovanju svakog malog proizvođača.

Ključne riječi: promocija, promocijske aktivnosti, oglašavanje, povrće, društvene mreže


The role and importance of promotional activities when buying vegetables

ABSTRACT

Small vegetable producers, in order to survive and compete on the market, should devote themselves to all segments that can improve their business and thus the promotion of their products. In order to change and improve consumers purchasing decisions in favour of small producers, this paper investigated how the promotion of vegetables affects respondents in the area of Osijek-Baranja County and what are their preferences and opinions related to promotion when buying vegetables. On the basis of the conducted research, which examined the role and importance of promotional activities when buying vegetables, it was concluded that the majority of respondents claimed that they would buy more vegetables from smaller producers if they invested more actively in the promotion of their products. The best ways to promote vegetables for respondents are through social networks (Facebook, Instagram), through flyers and printed ads in newspapers, and through television. The most important thing for them when promoting vegetables is to find information about the price, appearance (size, shape and colour) and origin of the product. When creating promotions on social networks, the most attractive ads for respondents are a combination of text and images. Respondents claim that they are most attracted to discounts when it comes to sales promotion, and word-of-mouth promotion has the greatest impact in secondary promotional activities. The conducted research can help small producers in creating an ideal promotional mix in the sale of vegetables and obtaining other information that will improve the success in the business of each small producer.

Key words: promotion, promotional activities, advertising, vegetables, social networks


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/01/AEC-2022-02-05.pdf