6
srp

Pitanje o(p)stanka mladih u ruralnim područjima

Autori: Ivana Golek1, Nataša Bokan2

1Kirchrain 28, 8810 Horgen, Švicarska
2Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb, Hrvatska (nbokan@agr.hr)

SAŽETAK

Odlazak mladih iz ruralnih područja dugotrajan je depopulacijski uzrok koji dovodi do značajne devitalizacije koja sve snažnije pogađa ruralna područja u Hrvatskoj. Time mladi, kao neophodan resurs ruralnih zajednica, postaju sve ranjivija društvena skupina. Karlovačka županija pretežno je ruralna i podložna je egzodusu mladih. Cilj je ovoga rada utvrditi zadovoljstvo mladih životom na selu u Karlovačkoj županiji te utvrditi njihove motive za ostanak ili odlazak sa sela. Kvalitativno istraživanje provedeno je 2022. godine, a podatke smo prikupili metodom intervjua na uzorku mladih iz 15 općina/gradova Karlovačke županije. Rezultati istraživanja pokazali su kako su mladi skloni iseljavanju zbog nedostatka posla i nemogućnosti ostvarenja vlastitih potencijala. Također, rezultati pokazuju kako je kvaliteta života u općinama različita te mlade uz selo veže osjećaj privrženosti zbog kojeg često biraju u njemu ostati.

Ključne riječi: mladi, ruralna područja, kvaliteta života, migracijske tendencije, napuštanje sela


The issue of youth stay and subsistence in rural areas

ABSTRACT

The rural youth out-migration is a long-term cause of depopulation that leads to a significant devitalization of rural areas, which increasingly affects rural areas in Croatia. As a result, young people, as a necessary resource of rural communities, are becoming an increasingly vulnerable social group. Karlovac County is predominantly rural and is subject to an exodus of young people. The aim of this work is to determine the satisfaction of young people with rural life in Karlovac County, and to determine their motives for staying or leaving the countryside. Qualitative research was conducted in 2022, and we collected data using the interview method on a sample of young people from 15 municipalities/cities of Karlovac County. The results of the research showed that young people tend to emigrate due to lack of work and the inability to realize their own potential. Also, the results show that the quality of life in the municipalities is different, and young people have a sense of attachment to the village, which is why they often choose to stay there.

Key words: youth, rural areas, life quality, migration tendencies, rural out-migration


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/07/AEC-2023-01-05.pdf