6
srp

Specifičnosti kontrolinga kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji

Autori: Ljubica Ranogajec

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Republika Hrvatska (lranogaj@fazos.hr)

SAŽETAK

Dinamične gospodarske prilike zahtijevaju od poduzetnika brzu prilagodbu i donošenje brojnih poslovnih odluka, a preduvjet za to je učinkovit sustav menadžmenta i kontrolinga. Cilj rada je opisati značajke i specifičnosti kontrolinga proizvodnje te njegovu ulogu u kontekstu utvrđivanja realne proizvodne cijene i profitabilnosti svakog proizvoda. Iako je primjena kontrolinga u razvijenim tržišnim zemljama uobičajena praksa, hrvatski poduzetnici se teže odlučuju na uvođenja ove metode pri upravljanju i odlučivanju u poslovanju. Kontroling je funkcija i podsustav menadžmenta čija je svrha poboljšanje poslovanja, optimiziranje poslovanja, kapaciteta i resursa te racionalizacija troškova. Uvođenje kontrolinga ima cilj postojeće stanje dovesti do željenog u smislu poslovne učinkovitosti i konkurentnosti, pri čemu svako poduzeće zahtijeva individualan pristup.

Ključne riječi: kontroling, proizvodna cijena, raspodjela troškova, linije poljoprivredne proizvodnje


Specifics of controlling calculation in agricultural production

ABSTRACT

Dynamic economic conditions require from entrepreneurs to quickly adapt and make numerous decisions, and a prerequisite for this is an effective management and controlling system. Although the application of controlling is a common practice in developed market countries, Croatian entrepreneurs find it difficult to decide to introduce this method when managing and making decisions in business. Controlling is a management function and subsystem whose purpose is to improve operations, optimize operations, capacities and resources, and rationalize costs. The aim of introducing controlling is to bring the existing situation to the desired one in terms of business efficiency and competitiveness, whereby each company requires an individual approach. The aim of the work is to describe the features and specifics of production controlling and its role in the context of determining the real production price and profitability of each product.

Key words: controlling, cost price, distribution of costs, production lines


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/07/AEC-2023-01-06.pdf