6
srp

Studija slučaja: Isplativost investicije u solarnu elektranu malog kapaciteta

Autori: Vesna Očić1, Karla Pavlak2, Neven Voća1, Branka Šakić Bobić1

1Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, Zagreb, Hrvatska (vocic@agr.hr)
2Diplomski studij Agrobiznis i ruralni razvoj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, Zagreb, Hrvatska

SAŽETAK

Primjena solarnih sustava u poljoprivredi može smanjiti troškove energije, kao i emisiju stakleničkih plinova. To je prepoznala i Europska unija, koja pomaže implementaciju obnovljivih izvora energije putem bespovratnih sredstava Zajedničke poljoprivredne politike. U radu je, metodom studija slučaja, analizirano poljoprivredno gospodarstvo koje je investiralo u solarnu elektranu malog kapaciteta koja mu je omogućila uštede na energiji, za što je koristilo vlastiti novac i bespovratna sredstva Europske unije. Uz uštedu ostvarenu nekupovanjem energije na tržištu, gospodarstvo tijekom ljetnih mjeseci ostvaruje i viškove energije koje prodaje, te prosječni godišnji prihodi gospodarstva od solarne elektrane iznose 11.872,93 eura. Povrat investicije očekuje se u jedanaestoj godini projekta, a cijelo vrijeme trajanja projekta ekonomičnost je značajno iznad 1, što pokazuje opravdanost ove investicije koja gospodarstvu omogućava zadovoljenje potreba za energijom.

Ključne riječi: obnovljivi izvori energije, prihodi, troškovi, ekonomičnost


Case study: Profitability of an investment in a small capacity solar power plant

ABSTRACT

The use of solar systems in agriculture can reduce energy costs, as well as greenhouse gas emissions. This has been recognized by the European Union, which supports the implementation of renewable energy sources through the grants from the Common Agricultural Policy. The paper analyzed, using the method of case study, an agricultural holding that invested in a small-capacity solar power plant for enabling energy savings, for which they used its own money and grants from the European Union. In addition to the savings achieved by not buying energy on the market, during the summer months this agricultural holding also realizes surplus energy they could sell, and the average annual income of the farm from the solar power plant amounts to EUR 11,872.93. The return on investment is expected in the 11th year of the project, and throughout the duration of the project, the efficiency is significantly above 1, which shows the justification of this investment, which enables the farm to meet its energy needs.

Key words: renewable energy sources, income, costs, efficiency


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/07/AEC-2023-01-02.pdf