22
sij

Utječe li stupanj potrošačkog etnocentrizma na percepciju kvalitete domaćih i uvoznih prehrambenih proizvoda?

Autori: Marina Tomić Maksan, Hrvoje Mandarić, Željka Mesić

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (matomic@agr.hr)

SAŽETAK

Cilj rada bio je utvrditi stupanj potrošačkog etnocentrizma te percepciju hrvatskih ispitanika o domaćim i stranim prehrambenim proizvodima, kao i ispitati utjecaj potrošačkog etnocentrizma na percepciju kvalitete domaćih i stranih prehrambenih proizvoda. Online anketno ispitivanje provedeno je na uzorku od 257 ispitanika. Provedena je jednovarijatna i dvovarijatna analiza podataka u statističkom programu SPSS. Ispitanici imaju srednju razinu potrošačkog etnocentrizma, te domaće proizvode percipiraju kvalitetnijima, ukusnijim, sigurnijim i skupljim u odnosu na strane proizvode. Rezultati istraživanja korisni su za kreiranje marketinških strategija u svrhu povećanja kupnje domaćih proizvoda. 

Ključne riječi: potrošački etnocentrizam, potrošači, percepcija kvalitete, domaći i strani prehrambeni proizvodi


Does the Degree of Consumer Ethnocentrism Influence the Perception of  Quality of Domestic and Imported Food?

ABSTRACT

The aim of the paper was to determine the degree of consumer ethnocentrism and the perception of Croatian respondents regarding domestic and foreign food, as well as to investigate the influence of consumer ethnocentrism on the perception of quality of domestic and foreign food.  An online survey was conducted, involving a sample of 257 respondents. The univariate and bivariate data analyses were conducted implementing the SPSS statistical software. The respondents were moderately ethnocentric and considered the domestic products to be of a higher quality, tastier, safer and more expensive than the foreign products. Thus, the research results are useful for the development of marketing strategies to increase the purchase of domestic products.

Keywords: consumer ethnocentrism, consumers, quality perception, domestic and foreign food products


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2024/01/AEC-2023-02-04.pdf