Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Sabor Hrvatskog agroekonomskog društva, održan 3. srpnja 2015. donio je

S T A T U T

HRVATSKOG AGROEKONOMSKOG DRUŠTVA

 

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište, područje djelovanja, svrha osnivanja, ciljevi djelovanja, upravljačka tijela, zastupanje i predstavljanje, način prestanka rada Hrvatskog agroekonomskog društva, te druge odredbe u skladu sa zakonom (u daljnjem tekstu: Društvo).

Hrvatsko agroekonomsko društvo je dobrovoljno strukovno udruženje građana znanstvenika, stručnjaka i drugih zainteresiranih za unapređenje agrarne ekonomike, te ruralne sociologije, kao struke, znanstvene specijalnosti te profesionalne djelatnosti, koji prihvaćaju Statut Društva.

Članak 2.

Naziv Društva je: HRVATSKO AGROEKONOMSKO DRUŠTVO.

Skraćeni naziv Društva je: HAED.

Dan Društva je 3. srpnja.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, V paviljon, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni Odbor.

Članak 3.

HAED je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

HAED je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je promjera 3 cm na čijem obodu piše “Hrvatsko agroekonomsko društvo”, a u sredini pečata je riječ “HAED”.

Članak 5.

Društvo predstavljaju i zastupaju Predsjednik, prvi i drugi Dopredsjednik Društva i tajnik Društva.

 

II

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA  SUK LADNO  CILJEVIMA  DJELATNOSTI 

DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja agroekonomske struke, kao profesionalne djelatnosti, znanstvene i nastavne discipline i agroekonomske specijalnosti te s tim u povezanosti, zastupa i štiti interese svojih članova.

Društvo djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, znanost stručni rad i istraživanje na području biotehničkih znanosti.

Članak 7.

Djelatnosti Društva su:

 • javno djelovanje i utjecanje, iz agroekonomskog područja i područja agrarne sociologije, radi stvaranja uvjeta za društveni i gospodarski razvitak poljoprivrede i sela utemeljen na struci i znanosti
 • institucionalna suradnja i konzultacije s ministarstvima poljoprivrede i znanosti i obrazovanja te drugim tijelima državne uprave iz domene agrarne ekonomike i agrarne sociologije
 • suradnja i zajednički nastup sa srodnim i komplementarnim strukovnim udruženjima i društvima na problemima od zajedničkog interesa,
 • suradnja s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama,
 • stručna, znanstvena, udžbenička i promotivna izdavačka djelatnost,
 • organizacija i provođenje znanstvenih i stručnih skupova, seminara i predavanja,
 • organizacija studijskih putovanja i putovanja na stručne i znanstvene skupove,
 • ustanovljenje i dodjela stručnih i znanstvenih nagrada iz struke i društvenih priznanja,
 • jedinstvena zabilježba o agroekonomskim stručnjacima i njihovom profesionalnom radu,
 • razvoj i prosudba struke i znanosti, napose metodološke i terminološke.

 

Članak 8.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva osigurava se putem:

 • sredstava javnog informiranja,
 • glasnika i/ili web stranice Društva,
 • javnošću rada Sabora i drugih tijela Društva .

Sjednice svih tijela Društva su javne, u mjeri u kojoj to dopušta prostor u kojem se sjednica održava. Sa sjednica tijela Društva javnost se može isključiti odlukom tijela, u cilju zaštite osobnih podataka članova ili zaštite poslovne tajne Društva.

Članak 9.

Suradnja

HAED djeluje na području Republike Hrvatske. HAED će sudjelovati i u radu međunarodnih organizacija u koje se učlani i / ili preko izabranih predstavnika.

 

III

ČLANSTVO  U  DRUŠTVU

Članak 10.

Članom Društva može postati svaka fizička osoba i pravna osoba. Članstvo je dobrovoljno. Članovi društva su:
1. redoviti članovi,
2. počasni članovi,
3. dobročinitelji.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Redoviti članovi Društva mogu postati svi oni koji se profesionalno bave agroekonomskom i/ili agrosociološkom problematikom i kao takvi su od HAED-a priznati. Redovitim članom se postaje potpisivanjem pristupnice, a nakon potvrde Upravnog odbora Društva.

Članak 12.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članak 13.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • da sudjeluju u svim djelatnostima i poslovima HAED-a osobnim radom i preko izabranih tijela,
 • da mogu birati i da budu birani u sva tijela Društva,
 • da budu informirani o djelatnostima Društva i Društvo o njihovim,
 • da plaćaju članarinu Društva,
 • da poštuju Statut i odluke na temelju njih donesene,
 • da u svim prilikama, u poslu i van posla čuvaju ugled, promiču Društvo i njegove ciljeve, te stalešku i stručnu etiku.

U pogledu prava i obveza svi su članovi ravnopravni.

Članak 14.

Počasnim članom mogu postati fizičke osobe koje su posebno zaslužne za razvitak agroekonomske i agrosociološke misli i/ili posebno zaslužne za rad i ugled Društva, a takvima je na prijedlog Upravnog odbora proglasi Sabor HAED.

Članak 15.

Član dobročinitelj je fizička osoba koja je Društvu odjednom ili u obrocima uplatila novčani iznos ili poklonila materijalno dobro, ili je na drugi način pridonijela Društvu.

Članak 16.

Počasnim i članovima dobročiniteljima Upravni odbor će dodijeliti povelje.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:

–  dragovoljnim istupom,

–  neplaćanjem članarine,

–  isključenjem.

Članstvo prestaje istupanjem na temelju pisane izjave člana.

Član može biti brisan ako najkasnije do kraja godine ne plati članarinu za tu godinu.

Član može biti isključen iz članstva ako krši odredbe Statuta Društva, namjerno zanemaruje ili se odbija pridržavati odluka tijela upravljanja Društva, ili ako narušava ugled Društva.

Odluku o stegovnoj odgovornosti, brisanju ili isključenju donosi Upravni odbor i obavezno je dostavlja članu u pisanoj formi.

Protiv odluke Upravnog odbora o brisanju ili isključenju član može, u roku od 30 dana od dana primitka pisanog otpravka takve odluke, podnijeti prigovor Saboru Društva, koja će o njemu odlučiti na prvoj narednoj sjednici. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke. Odluka Sabora o prigovoru je konačna.

 

IV

TIJELA DRUŠTVA

Članak 18.

Tijela upravljanja i dužnosnici Društva su:

 • Sabor,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Časni sud,
 • Predsjednik i Dopredsjednici
 • Tajnik
 • Rizničari

 

SABOR

Članak 19.

Sabor Društva je najviše tijelo Društva.

Sabor Društva čine svi redoviti članovi Društva.

Sabor Društva održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

 

Članak 20.

Sabor Društva može biti redoviti, izborni i izvanredni.

Sabor redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se Izborni Sabor održava svake dvije godine.

Održavanje Sabora određuje Upravni Odbor Društva na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju skupštine Upravni Odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja Sabora.

Sabor Društva saziva se pismenim pozivom članovima ili objavom u dnevnom tisku najmanje 15 dana prije održavanja.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu sabora kada to zatraži najmanje 1/3 redovitih članova HAED-a ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje sabora predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Upravni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 21.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva Sabor Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili trećina redovitih članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 22.

Saborom predsjedava predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Društva, Sabor će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 23.

Sabor punopravno odlučuje kada je nazočna većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih. Ukoliko se Saboru u zakazano vrijeme ne odazove većina članova protekom 15 minuta Sabor nastavlja sa radom i može odlučiti ukoliko je nazočna najmanje 1/10 redovitih članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 24.

Sabor Društva:

 • donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • donosi Godišnji program rada Društva, financijski plan i završni račun,
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu, te o prijedlozima organa HAED upućenih Saboru,
 • odlučuje o imovini Društva i raspodjeli rezultata poslovanja,
 • odlučuje o žalbama u zadnjoj instanci,
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva,
 • bira i razrješava Predsjednika, dva Dopredsjednika, Tajnika i rizničara Društava na vrijeme od dvije godine,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora na vrijeme od dvije godine,
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora na vrijeme od dvije godine,
 • bira i razrješava članove Časnog suda na vrijeme od dvije godine,
 • donosi druge odluke i ostvaruje druge ciljeve upravljanja Društvom u skladu sa Statutom.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 25.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni Odbor Društva.

Članak 26.

Upravni odbor ima 9 članova. Predsjednik, Dopredsjednici i Tajnik Društva su članovi Upravnog odbora po položaju, a ostalih pet članova, također bira Sabor. Predsjednik Društva je po funkciji predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor saziva i njime rukovodi Predsjednik ili Dopredsjednik u nenazočnosti predsjednika. Upravni odbor punopravno odlučuje uz prisustvo najmanje 5 članova, a odluke donosi
većinom glasova nazočnih. O načinu glasovanja odlučuju članovi Upravnog odbora. U slučaju ostavke, bolesti ili više sile Upravni odbor može kooptirati do 3 člana.

Članak 27.

Upravni Odbor:

 • upravlja Društvom između dva Sabora,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Sabora,
 • predlaže Godišnji program rada,
 • provodi Godišnji program rada,
 • predlaže financijski plan i završni račun,
 • donosi opće važeće odluke Društva,
 • podnosi izvješće o radu Društva,
 • donosi odluke o raspolaganju imovinom,
 • upravlja imovinom Društva,
 • odgovorno je za podnošenje Saboru prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • odlučuje o suradnji i udruživanju s drugim udrugama i zajednicama,
 • po potrebi osniva radne skupine, povjerenstva i odbore,
 • predlaže priznanje za posebno istaknute članove Društva, udruge i pojedince,
 • odlučuje i o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Sabora,
 • ustanovljuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna

Članak 28.

Sjednice Upravnoga odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednice Upravnoga odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Društva.

Članak 29.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Saboru.

Upravni Odbor podnosi Saboru godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.

Članak 30.

Sabor može opozvati članove Upravnog odbora u cijelosti ili pojedinačno ukoliko isti ne obavljaju povjerene obveze, ne prisustvuju sjednicama ili ih ne održavaju. Ukoliko opoziva pojedine članove Upravnog odbora Sabor  tada bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani. Ukoliko opozove Upravni odbor u cijelosti Sabor taba bira novi Upravni odbor s punim mandatom.

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 31.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog obora. Nadzorni odbor nadzire primjenu Statuta i drugih odluka, izvršenje prava i obveza uprave Društva.  Nadzorni odbore nadzire materijalno-financijsko poslovanje Društva i prati provedbu programa rada Društva. Nadzorni odbor podnosi Saboru izvješće o svom radu. U slučaju bolesti ili više sile nekog od članova Nadzornog odbora Upravni odbor može kooptirati do 3 člana Nadzornog odbora, s time da ih slijedeći Sabor potvrdi.

Članak 32.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

 

 

ČASNI SUD

Članak 33.

Časni sud čine tri člana.

Članovi Časnog suda biraju predsjednika Časnog suda.

Časni sud provodi stegovni postupak te rješava o sporu/sukobu interesa.

Časni sud ustanovljuje činjenično stanje, izriče ili predlaže mjere u slučaju povrede pravila i obveza članova HAED.

Časni sud podnosi Saboru izvješće o svom radu.

Članak 34.

Nakon provedbe stegovnog postupka, Časni sud može izreći slijedeće mjere:

 • pismenu opomenu,
 • strogi ukor,

te predložiti slijedeće mjere: strogi ukor pred isključenje, isključenje iz članstva.

U slučaju spora/sukoba interesa Časni sud rješavajući o eventualnom sporu/sukobu interesa primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

 

PREDSJEDNIK

Članak 35.

Predsjednik:
• zastupa i predstavlja Društvo u okviru Zakona i Statuta,
• organizira rad Sabora i Upravnog odbora, te predsjedava sjednicama,
• izvršava odluke Društva i Upravnog odbora,
• predlaže programe i planove rada i poslovanja,
• potpisuje odluke Društva i Upravnog odbora,
• obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim odlukama Društva.

Članak 36.

Organi upravljanja i rukovođenja Društvom donose poslovnike o radu i njima propisuju način svog rada
DOPREDSJEDNICI

Članak 37.

Dopredsjednike bira Sabor na mandat dvije godine koji pomažu predsjedniku u njegovu radu te ga zamjenjuju u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

 

TAJNIK DRUŠTVA

Članak 38.

Tajnika Društva bira i imenuje Sabor Društva na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.

Tajnik Društva obavlja sljedeće poslove:

 • priprema nacrte akata za sjednicu Sabora i Upravnoga odbora
 • vodi zapisnik na sjednici Sabora i Upravnog odbora,
 • vodi popis članstva,
 • skrbi o arhivi Društva i
 • obavlja druge administrativne poslove koje mu povjeri predsjednik Društva.

RIZNIČAR DRUŠTVA

Rizničar Društva bira Sabor na prijedlog Upravnog odbora.

Mandat rizničara Društva traje dvije godine i može biti ponovo izabran.

Rizničar Društva prikuplja prihode i obavlja druge poslove u svezi s financijskim poslovanjem.

LIKVIDATOR DRUŠTVA

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Sabor. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.
VI.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE  IMOVINOM

Članak 39.

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • druga imovinska prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Društva, u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Društva podnosi Saboru na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

 

VII.

PRESTANAK  POSTOJANJA  DRUŠTVA

Članak 41.

O prestanku rada HAED može odlučiti samo Sabor uz prisustvo najmanje dvotrećinske većine članova, a odluku donosi većinom glasova nazočnih. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, odlukom Sabora.

Članak 42.

VIII

PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Statut Društva donosi Sabor većinom glasova ukupnog broja članova Sabora Društva nakon provedene rasprave.

 

Članak 44.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Sabor Društva.

U Zagrebu, 3. srpnja 2015. godine.

 

Predsjednik

Hrvatskog agroekonomskog društva

Ivo Grgić