7
srp

Banka hrane kao hibridna organizacija

Autori: Nenad Vretenar

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Ivana Filipovića 4, Rijeka (nenad.vretenar@efri.hr)

Sažetak

Potreba za pospješivanjem sustava doniranja hrane u Hrvatskoj je postala medijski značajna tema tek kasne 2014. s pojavom Inicijative za oslobađanjem donirane hrane PDV-a. Iako je od tada u sustavu doniranja ostvaren veliki napredak, količina i vrijednost donacija se samim ukidanjem PDV-a na donacije (ostvareno 2015) nije značajno povećala. Tada je postalo jasnije da će i za gradnju svjesnosti o potrebi darivanja hrane i kapaciteta za provođenjem iste biti potreban značajan i koordiniran trud svih aktera, odnosno države, proizvođača i distributera hrane, posredničkih organizacija iz domene civilnog društva. Ministarstvo poljoprivrede je proteklih godina učinilo niz poteza s ciljem izgradnje sustava doniranja. Isti će se za sada u najvećoj mjeri odnositi na viškove u maloprodajnim lancima. Cilj je ovog rada predstaviti organizacijske mogućnosti izgradnje banke hrane te uz dva tradicionalna pristupa predstaviti i hibridni model koji u ovoj domeni predstavlja inovaciju. Osim toga, rad sadrži elaboriranu raspravu o prednostima hibridnog modela za donatore i za posrednike, ali i o mogućim izazovima i ograničenjima istoga modela.

Ključne riječi: doniranje hrane, sustav doniranja, transakcijski troškovi, modeli alokacije


Food bank as a hybrid organization

Abstract

The need for upgrading food donation in Croatia system has become a topic at late 2014 with the civil sector initiative for making food donations free of VAT. Although since then food donation system has developed substantially, with creating VAT exemption (2015) there was no big rise in donations. It was then when it became clear that substantial and coordinated effort from all parties (government, intermediaries, food suppliers and distributers) will be needed to raise conciseness about food donation and to build capacities to create food donation chain. In a mission to create food bank, Croatian Ministry of Agriculture has made several important steps. In forth-seeable period, that system will be mostly oriented towards food surplus in retail. The aim of this paper is to explain organizational solutions for creation of the food bank and after two traditional solutions to introduce an innovation in this domain: a hybrid organizational model. Moreover, this paper contains elaborated discussion about advantages of hybrid model for both donors and intermediaries, as well as the challenges and limitations of the model.

Keywords: food donation, donation system, transaction costs, alocation models


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2022/07/AEC-2022-01-7.pdf